ZŠ ROZSOCHY

Výuka od 25.5.2020

Dle pokynů Ministerstva školství zahájí naše škola výuku žáků v pondělí dne 25. 5. 2020.
Účast žáků na výuce není povinná, přesto ji doporučujeme. Dálková výuka bude sice pokračovat, bude však organizována odlišně než doposud.
Účast na výuce je dobrovolná. Jakmile však svoje dítě přihlásíte, stává se povinnou. Dítě můžete kdykoliv z výuky odhlásit, poté však již není možno je přihlásit opětovně.
Vyučování bude probíhat ve skupinách dle kmenových tříd. Výuka bude probíhat čtyři hodiny denně dle mimořádného rozvrhu, nebude se vyučovat klasická tělesná výchova, pohyb a pobyt venku je však doporučován. Plavecký výcvik bude zrušen.
Odpolední aktivity, kroužky, budou probíhat v upravených časech. Sportovní hry pouze v případě dobrého počasí.

•  Dětem bude povolen vstup do budovy od 7.00 hod. Ranní scházení dětí ve školní družině je zakázáno. Po příchodu do školy půjdou děti přímo do svých tříd. Dozor bude zajištěn.
 • Výuka začne v 8.00 hod. Stravování bude zajištěno. Děti budou chodit na oběd po skupinách v časových odstupech.
• Po skončení vyučování (po obědě) odejde dítě domů nebo bude pokračovat ve stejné skupině ve volnočasových aktivitách, které budou max. do 14 hod.

Pokyny k zajištění hygieny:
•  Vstup do budovy je povolen pouze žákům, nikoli jejich doprovodu.
•  Při příchodu do školy musí mít žáci nasazenou roušku. Každý žák musí mít s sebou alespoň dvě roušky. Bez nich nebude do školy vpuštěn.
•  Při 1. vstupu do školy se musí žák prokázat čestným prohlášením, které je podepsáno zákonným zástupcem. Pokud potvrzení nepředloží, nebude do školy vpuštěn.
•  Neprodleně po přezutí a příchodu do třídy musí každý žák použít dezinfekci na ruce, doporučené je i předchozí umytí rukou.
•  Je zakázáno tvořit větší skupiny před školou, žáci musí udržovat odstup min. 2 m.
•  Každý žák bude sedět v samostatné lavici.
•  Po dobu výuky řídí použití roušky vyučující. O přestávkách je nošení roušek mimo kmenovou třídu povinné.
•  Žáci si do školy mohou nosit vlastní textilní ručník, musí jej však mít uschovaný v igelitovém sáčku v aktovce. Ve třídách, sociálních zařízeních i ve školní jídelně budou žákům k dispozici papírové ručníky nebo osoušeče rukou, tekuté mýdlo v dávkovači a dezinfekce v dávkovači.
•  Zákonní zástupci žáků budou osloveni mailem s žádostí o vyplnění přihlášky ke vzdělávání. Tu by měli nejpozději do 18.5.2020 doručit do školy.
•  Skupiny pro dopolední i odpolední vzdělávání budou vytvořeny k 25.5.2020, později nebude možné dalšího žáka do nich zařadit!!!!
•  Vzdělávání žáků v odpolední skupině bude probíhat dle ŠVP ŠD.

Žádáme zákonné zástupce, aby si důkladně prostudovali Pokyn MŠMT a nezapomněli dát dítěti potvrzené čestné prohlášení.

Děkujeme.

 

Přílohy:

Přihláška ke vzdělávání    -    Čestné prohlášení    -    Pokyn MŠMT
 

12.5. 2020
R. P.